2014-12-01 07:00Bloggpost

Regeringen och barnkonventionen

null

Statsminister Stefan Löfvén och barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér skrev nyligen i en debattartikel i Aftonbladet om FN:s barnkonvention och ambitionen att göra den till lag. Knappast någon förnekar vikten av att ge barn vad de behöver för att växa till sin fulla mänskliga potential såsom kompetenta vuxna med ett demokratiskt sinnelag. Haro har därför barnkonventionen som ett styrdokument. Men får barnen det bättre med barnkonventionen just som lag – eller kanske till och med sämre?

Denna oro väcks särskilt av en mening i debattartikeln. Löfvén och Regnér skriver: ”Eftersom barn inte kan välja sina föräldrar har vi ett gemensamt ansvar för alla barn.” Med ”vi” menas alltså regeringen och statens institutioner. Det är just detta som oroar med barnkonventionen som lag, att dess juridiskt oklara begrepp kan tolkas som att staten behöver ta större ansvar för barns fostran, välfärd och utveckling på bekostnad av föräldrarna. Ingen stat har ju visat sig särskilt framgångsrik på att fostra barn, inte ens den svenska trots dess ambitiösa ekonomiska satsningar på förskola, skola och fritids. Psykisk ohälsa och svaga skolresultat har blivit den svenska familjepolitikens signum. Det låter med andra ord oroväckande att förstärka statens fostrande roll ytterligare.

Vad bör man då göra? Lyssnar man runt bland de professionella som arbetar med barn i Sverige – lärare, skolledare och elevvårdspersonal – så växer bilden snabbt fram av att svenska barn och unga inte har tillräckligt med vuxna i sina liv, vuxna som bryr sig och som man kan anförtro sig åt. I brist på mogna vuxna anförtror man sig till jämnåriga kompisar som sällan har den emotionella mognad som krävs. Dessutom blir de fåtaliga trygga ungdomarna ofta överbelastade av sina många mindre lyckligt lottade kompisars emotionella behov. Hjärnan har inte vuxit färdigt förrän vid 25 års ålder. Barn, unga och unga vuxna behöver trygga, mogna vuxna i långt högre utsträckning än vad de får i Sverige idag. Man behöver egentligen inte göra någon analys av varför våra barn och unga mår dåligt; det räcker med att konstatera att lösningen ligger i fler trygga och mogna vuxenkontakter.

Men kan inte staten erbjuda dessa trygga vuxenkontakter genom fler lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, fritidspedagoger och förskollärare? Det är inget fel på dessa yrkesgrupper och de behövs absolut, men – och det är ett stort men – de kan inte ersätta föräldrar, vilket dessa professionella som regel är mycket medvetna om.

Sätter man sig in i den moderna psykologiska och neurobiologiska kunskapen så inser man att föräldrar och familj – oavsett konstellation – är den ideala platsen för fostran för de flesta barn. Att ett fåtal familjer inte fungerar förändrar inte det faktum att familjen är bäst för de flesta barn.

Tyvärr har svensk familjepolitik hos bägge politiska blocken inneburit att så långt som möjligt minska föräldrarnas möjligheter att fostra sina barn, eller ens ha tid för sina barn. Under småbarnsåren tar vi bort föräldrarna och erbjuder barnen en underbemannad förskola – gärna många timmar; under skolåren erbjuder vi lika underbemannade skolor och fritids – och jämnåriga kompisar, och under de tidiga vuxenåren har vi tagit bort jobben där unga vuxna kan hitta mogna vuxna förebilder. Jobben har istället gått till de föräldrar som gärna skulle velat vara hemma längre med sina småbarn. Olika ideologier, snarare än barns behov, har tillåtits styra familjepolitiken.

Svenska barn och familjer lär få vänta ännu ett antal år på att en politisk konstellation som förstår barns behov ska mogna fram, tyvärr.

Haro gjorde redan 2012 ett uttalande om riskerna med att göra barnkonventionen till lag. Läs uttalandet här: "För barnens bästa bör Barnkonventionen inte bli lag"


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam