2012-01-24 08:50Bloggpost

Tendensiöst av SVT Aktuellt

null

SVT Aktuellt hade måndagen den 23/1 ett reportage med rubriken ”Barn utan förskola riskerar sämre språk”. Något mer okunnigt, ologiskt och tendentiöst var länge sedan man hörde i ämnet.

Hela reportaget bygger på en studie som funnit ett samband där 1 av 5 av de sämsta läsarna på förskolan, dubbelt så många som bland de starka läsarna. SVT presenterar en docent som säger att det innebär att barn utan förskola får sämre språk. Men samband betyder inte nödvändigtvis orsakssamband, och det finns en mängd andra möjliga orsaker till sambandet. Mycket tyder på att slutsatsen är fel, och att SVT och en väl vald docent i bästa samförstånd drar en slutsats som inte är vetenskapligt korrekt, men väl politiskt korrekt. Ja, reportaget motsäger faktiskt sig själv.

Reportaget säger vidare att Sverige har bland den sämsta läsutvecklingen under senare år. Hela 17% av barnen är svaga läsare. Märkligt eftersom Sverige har fler barn än snart sagt något annat jämförbart land i förskolan. Borde då inte Sverige vara bäst? Som Emma Henriksson konstaterar senare i reportaget når Finland mycket bättre läsresultat än Sverige. Men Finland har klart färre barn i förskolan än Sverige. Detta skulle närmast att förskola försämrar läsförmågan, särskilt med tanke på hur förhållandevis lika Sverige och Finland är i övrigt.

Sedan intervjuas en docent i pedagogik som säger att språklig stimulans i tidiga är viktigt. Tyvärr är pedagoger ofta tämligen okunniga om små barns utveckling vilket visar sig här. Docenten har fel. Sanningen är att vad som stimulerar språkförmågan under de första åren är stimulans från en vuxen som barnet är emotionellt anknuten till. Dagens stora barngrupper med stor personalomsättning medger sällan för alla barn att hittar en vuxen att knyta an till. Detta är en rimlig delförklaring till den försämrade läsförmågan på senare år hos svenska barn – allt fler barn går på dagis. Att det allra mest drabbar pojkar är också rimligt eftersom pojkar är mer emotionellt sårbara, och lättare påverkas negativt av brist på vuxenanknytning.

Det finns mer som talar emot reportagets slutsatser. Studier på hemundervisade barn, alltså barn som vare sig gått på förskola eller på skola, visar att de är särskilt duktiga just språkligt. Det är fullt logiskt eftersom de tillbringat hela sitt liv 24/7 tillsammans med vuxna som de knutit an till, sina föräldrar.

Public service företag som SVT ska hålla sig borta från billig populärpsykologi i en så kontroversiell fråga som denna, som dessutom berör så många föräldrar och kan oro dem i onödan. Med tanke på den politiska laddningen i frågan så liknar reportaget något av ett Nordkorea light.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam