2011-08-01 05:00Pressmeddelande

11 000 mammor i Europa – vad vill de? Slutrapport från undersökning klar

null

I början av maj offentliggjordes resultaten av 2010 års mamma-enkät, ”Survey of Mothers in Europe”. Enkäten ger en samlad bild av vad 11 000 mammor i 16 europeiska länder (däribland Sverige) uttrycker som viktigt, deras prioriteringar och rekommendationer i frågor som rör deras och deras familjers välmående.

Enkätundersökningen, som rönt stort intresse ute i Europa, har tagits fram av den europeiska grenen av Mouvement Mondial des Mères (MMM Europe), och Riksorganisationen Haro har ansvarat för all översättning till och från svenska under projektets gång samt kategorisering av de svenska mammornas svar på de öppna frågorna. Enkäten tillkom som en del i arbetet med Familyplatform, ett projekt under EU-kommissionen (www.familyplatform.eu), där både MMM och Haro deltagit.

Slutrapporten från undersökningen har titeln ”Vad är viktigt för Europas mammor?” (finns i svensk pdf-version på http://www.mmmeurope.org/newsletters/report2011/MMM_Swedish.pdf) och belyser mödraskapets situation i dagens Europa. Mammorna representerar 76 % av kvinnorna[1] över 18 år i Europa, men erkänns sällan av sina länders regeringar som en specifik grupp med en särskild funktion och identitet. Än mer sällan ges de möjlighet att tala om sina prioriteringar och framföra synpunkter ifråga om avgörande, nationella politiska frågor som direkt berör dem.

Undersökningen visar tydligt: att bli mamma leder till en oåterkallelig förändring av en kvinnas prioriteringar. Mammor utvecklar ett specifikt perspektiv och bör tillåtas att tala för sig själva.

Tre viktiga frågor

  • Tid: De svarande mammorna ber sina regeringar vidta åtgärder för att hjälpa dem att få bättre balans mellan yrkesliv och familjeliv. Man vill bland annat kunna prioritera tiden med de egna barnen, ha större flexibilitet i arbetsscheman och större möjlighet att arbeta deltid.
  • Valfrihet: Mammorna i enkäten vill ha ett större officiellt erkännande av de föräldrar som stannar hemma (på hel- eller deltid) för att ta hand om sina barn. De önskar större ekonomisk ersättning och alternativ som alla är ekonomiskt rimliga, både barnomsorg utanför hemmet och en lösning för hemomsorg.
  • Erkännande: De som svarat på enkäten vill ha ett större erkännande av den betydelse som omsorgen om familjen och mamma- och papparollen har i samhället. De önskar även att familjen ska erkännas som en viktig resurs för hela samhället, och som en källa till social sammanhållning. Genom att uppfostra sina barn, arbetar mammor och pappor för vårt samhälles framtid. 

En lösning på Europas demografi-problem

I likhet med andra undersökningar om vad kvinnor önskar, visar MMM:s enkät att mammor väljer och värderar saker olika: Drygt 10 % föredrar heltidsarbete, drygt 25 % vill ta hand om familjen på heltid, medan nästan 65 % önskar en kombination av deltidsarbete och omsorg om familjen.

Många länder i Europa kämpar med för låga födelsetal, vilket innebär stora ekonomiska utmaningar i framtiden. MMM:s enkät pekar på en möjlig väg för att vända statistiken åt rätt håll: Om vi ger utrymme och stöd för kvinnor att välja hur de vill prioritera ifråga om arbete och familjeliv, kommer det också sannolikt att födas fler barn. Valfrihet och mångfald på det här området blir det ekonomiskt mest gynnsamma för samhället i stort.

En majoritet vill arbeta deltid

Undersökningen visar också att mammornas preferenser ifråga om tidsanvändning är kopplade till barnens ålder: Innan barnen nått skolåldern föredrar en majoritet att ta hand om dem på heltid. När barnen nått obligatorisk skolålder (6 till 18 år), föredrar mammorna deltidsarbete. Och när barnen är över 18 år, vill flertalet mammor arbeta heltid.

Svenska resultat: fokus på familjen

232 svenska mammor svarade på enkäten.

Det som var mest slående ur ett svenskt perspektiv var svaren på en öppen fråga, där mammorna ombads formulera ett eget budskap till beslutsfattare. Svaren delades in i ett stort antal kategorier och underkategorier, där varje mamma alltså kan noteras i flera olika kategorier beroende på vad hon själv valde att ta upp. Här fanns alltså ingen styrning vad svaret skulle handla om, utan varje mamma fick formulera sig helt fritt.

Det blev totalt ca 850 olika svarsposter i den svenska enkäten; närmare hälften av dem (415) berörde följande kategorier som värderar familjen, valfrihet i barnomsorgen och relationen mellan barn och föräldrar: Ge stöd åt familjen, lyft fram föräldrarollen, mer tid föräldrar/barn, erkänn hemmaföräldrarna, ge omsorgsarbetet i hemmet högre status, valfrihet i barnomsorg och familjefrågor, familjevänligt skattesystem, familjens betydelse för att människor/samhället ska må bra, låt barnens behov styra.

Så många som hälften av mammorna tog upp valfrihet inom barnomsorgen före skolstart, att göra det ekonomiskt möjligt att ta hand om sina egna barn.

Ämne som berör

Något som var mycket slående var den styrka och övertygelse, ja nästan desperation som de svenska mammorna genomgående gav uttryck för. I Europa som helhet fick man inte samma starka röst för just valfrihet som i Sverige; där fanns exempelvis ett större fokus på balans mellan arbete och familjeliv. En orsak är sannolikt att situationen i Sverige är ganska unik. Vi har en stark styrning mot förvärvsarbete och förskola, men det är uppenbart att inte alla mammor uppskattar den styrningen; det finns mammor som värderar familjen och tiden/relationen med barnen högre än vad många beslutsfattare och opinionsbildare har förstått.

Svenska mammors budskap

Här följer ett axplock av de svenska mammornas budskap till beslutsfattare:

”Ge oss stöd i att fullfölja vår uppgift i livet och bära vårt föräldraansvar själva. Det är viktigt att vi får känna tillit från samhället sida, att våra beslut blir respekterade så länge det inte rakt skadar eller förgör våra barn eller dem som lever runtomkring oss. Fatta beslut utifrån fakta istället för rädsla!”

”Prioritera grundstenen i samhället - familjen! Familjen måste få det utrymme den behöver för att må bra, fungera väl & kunna uppfylla sitt syfte. Ge föräldrarna frihet och möjlighet att forma sin vardag till det de känner bäst gynnar barnen. Ge de föräldrar som själva vill ta hand om sin barnomsorg möjlighet att göra så. Ge familjerna tillräckligt med tid för att knyta an & blomstra. När familjerna blomstrar och mår bra mår också samhället bra. Gynna de viktigaste relationerna i livet för att skapa ett tryggare samhälle och ett land i välgång och välmående.”

”Att kalla det för en "kvinnofälla" att mammorna får vara hemma med sina barn är att se barnen som en börda vilket de sannerligen inte är. Att vara hemma med barn är ett privilegium som inte är alla förunnat.”

”Valfrihet i barnomsorgen.”

"Jag skulle säga att jag som kvinna i Sverige känner mig fångad i ett feminsitiskt korståg, att jag och min fria vilja och MIN rätt till att välja det JAG vill inte existerar. /  / Kan det inte få finnas valfrihet? / kan inte det arbete som ger mina barn en trygghet och en stark fast grund vara värt något? kan inte det obetalda arbetet jag gör hemma ha ett värde?? / För att välbefinnandet i min familj skulle öka så skulle jag behöva ta bättre vara på den knappa tid jag har med mina barn genom att vara en hemmaförälder på heltid. Jag är ung. Jobba utanför hemmet kan jag göra när de är större! Det är nu som jag missar deras barndom och deras bild av mamma är en stressad kvinna som inte prioriterar dem... utan hon går till jobbet...  SUCK!!!”

”TID TILLSAMMANS. FOKUS PÅ FAMILJEN. Hur ska man kunna skapa en trygg familjebas när familjemedlemmarna spenderar merparten av den vakna tiden på olika håll?”

”Familjen måste få tid för varandra. Att som förälder inte behöva känna ett ständigt dåligt samvete att inte hinna med jobb/ hemmet. Barnen är det viktigaste vi har, i dagens samhälle utpekas dom som kvinnofällor dom stoppar föräldrars kariärer det finns inte nog med platser åt dom för att andra ska ta hand om dom... Är det konstigt att det finns så otroligt många barn och ungdommar som mår dåligt? Man föds till en värld där man är ivägen. Familjen måste kunna få välja att ta hand om sina egna barn i så stor utsträckning som det är möjligt, och om man själv vill det. Det ska inte behöva ses som ett offer, det skulle vara en förmån.”

”Politikers uppgift är att göra allt för att underlätta familjers välbefinnande och möjlighet till anknytning. Familjer ska inte anpassa sig för att passa in i ett politiskt styrt system.”

Bakgrund och metod

För mer detaljer om resultat och metod, se broschyren ”Vad är viktigt för Europas mammor?” samt den mer omfattande ”Facts & Figures: Survey of Mothers in Europe 2010” (den senare endast på engelska och franska), www.mmmeurope.org.

För bilder, högupplösta och copyrightfria, kontakta pressavdelningen på samma adress, eller kontakta Catherine Couplan, PR MMM Europe: catherine@mmmeurope.org, mobil: +32 496 59 81 60

[1] Källa: Eurofound EQLS 2009


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam