2011-02-22 01:03Pressmeddelande

Haro deltar i FN:s årliga kvinnokonferens i New York

null

Haro medverkar aktivt under CSW 55, FN:s årliga kvinnokonferens i New York,nu i veckan. Årets tema är  “access and participation of women and girls in education, training, science and technology, including for the promotion of women’s equal access to full employment and decent work”.

Tillsammans med den europeiska paraplyorganisationen FEFAF, arrangerar Haro bland annat en workshop där mammors roll i överförning och inhämtning av kunskap är i fokus. Det är svårt att mäta värdet av den kunskap och vishet en mamma överför till sina barn. Lika svårt är det att nog uppskatta värdet av den livserfarenhet och självkännedom moderskapet ger.

Forskare och psykologer över hela världen har börjat uppmärksamma sambandet mellan en stark föräldraanknytning och förmågan till inlärning. Barn är som plantor – de behöver djupa rötter för att kunna växa och ta till sig näring. Anknytning är alltså nyckeln till utbildning och lärandeprocessen.

Svensk familjepolitik har tyvärr präglats av en förlegad mekanisk människosyn och okunnighet om barns emotionella behov. Statssubventionerad barnomsorg och stelbent arbetsmarknadspolitik har uppmuntrat tidiga separationer. Personalbrist och hög sjukfrånvaro inom förskolan har krävt ett högt pris som de små barnen fått betala. De yttersta konsekvenserna ser vi i dag i den svenska skolan med omotiverade barn och försämrade studieresultat samt den eskalerande psykiska ohälsan bland barn och unga.

Det är inte enbart barnen som växer genom närheten till en förälder. Även den vuxne utvecklas genom sitt föräldraskap. Föräldern tränar tålamod, empati, konflikthantering, organisationsförmåga , att kunna  arbeta under press, människokunskap och en mängd andra egenskaper som är viktiga i näringsliv och ledande positioner i samhället. Föräldraskapet är en gedigen utbildning som gynnar samhället i form av både fostrandet av trygga samhällsborgare och en kapacitetshöjning när föräldern återgår till förvärvsarbetet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam