2011-10-11 22:14Pressmeddelande

Haro diskuterar familjens framtid på EU-seminarium

null

Den 12 oktober anordnar EU:s European Alliance for Families ett framtidsseminarium om familjen, och Haros familjepolitiske expert Jonas Himmelstrand har blivit inbjuden att delta.

Syftet är att samla olika krafter i unionen för att diskutera familjens inverkan på samhället i stort, och de utmaningar som Europas länder står inför, bland annat demografiskt. En familj kan idag se ut på många olika sätt och många väljer att bilda familj senare än förut, och seminariet kommer att diskutera hur dessa trender påverkar familjepolitiken i EU, samt även hur en osäker arbets- och bostadsmarknad påverkar familjebildningen.

Man kommer även att debattera vilka familjepolitiska åtgärder som bäst underlättar för familjebildning och ger stöd till familjer, oavsett konstellation.

I en kommentar till Haros deltagande på seminariet, säger Jonas Himmelstrand:

"Flera länder i Europa är bekymrade över sjunkande födelsetal. Sverige framhålls ofta som förebild, med relativt höga – om än inte tillräckligt höga – födelsetal, något som förknippas med en allmänt tillgänglig barnomsorg från tidig ålder, och fritids för skolbarn.

Men exemplet Sverige visar också att när staten tar över omsorgen så sjunker den psykiska hälsan och skolresultaten hos den unga generationen. Även om inte alla håller med om det orsakssambandet så finns starka belägg för detta, belägg som inte kan avfärdas. Problemet är alltså mycket mer komplext än att bara bygga dagis för att förenkla för fler familjekonstellationer.

När man ser till det växande intresset för hemomsorg hos unga svenska föräldrar så frågar man sig om det inte handlar om ett tillfälligt minskande intresse för barn under kvinnors inträde i arbetslivet. En generation har prövat, men alla i nästa generation är inte helt övertygade om att de vill göra samma val. Omsorgen om barnen är och förblir för många föräldrar långt mer spännande och viktigt än ett standardjobb på dagens arbetsmarknad, även i dessa dagar. Att intresset för hemomsorg är så stort i Sverige trots 30 år av dagis och en hårt driven jämställdhetspolitik, visar att hemomsorg inte låter sig utrotas. Det förblir en form av omsorg som måste erkännas som samhälleligt önskvärd hos de föräldrar som väljer det."

Det officiella programmet för seminariet kan laddas ner på :http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=352&furtherEvents=yes


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam