2012-01-24 05:00Pressmeddelande

Haro gör avtryck i FN:s familjepolitiska linje

null

 FN har nu publicerat sina familjepolitiska rekommendationer till medlemsländerna, ett dokument som Haro, Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap har varit med om att utarbeta. Det skedde under ett tre dagar långt expertmöte i FN i New York i juni 2011, dit Haros familjepolitiske expert Jonas Himmelstrand var inbjuden som ende representant från Sverige. Flera av skrivningarna i dokumentet grundas på Jonas inlägg i diskussionerna.

 På mötet deltog experter från alla kontinenter, och Jonas blev ombedd att hålla en presentation inför en av samlingarna, med titeln ”Work-Family Balance: The Importance of Family Focused Solutions”.

 Vilka reaktioner fick du på din presentation?

”Min redogörelse för utfallet av den svenska politiken gällande balans arbete-familj rönte mycket stort intresse. Många, dock inte alla, var omedvetna om utfallet i psykisk ohälsa hos unga, försämrade skolresultat, försämrad ordning i klassrummen, höga sjukskrivningstal hos framförallt kvinnor – och i synnerhet förskolepersonal. Slutsatsen av min presentation var dock i huvudsak: Det är föräldrarna som ska välja barnomsorg för sina barn, inte staten.”

 I rekommendationerna sägs bland annat att medlemsländernas stöd och ekonomiska bistånd ska grundas på föräldrarnas eget val av barnomsorg, och att det stödet bör utgå inte bara till extern barnomsorg, utan till ett varierat utbud av valmöjligheter, som till exempel hemomsorg eller andra omsorgslösningar inom familjen, grundat på föräldrarnas val och barnens individuella behov.

 Hur upplevde du de samtal som fördes på expertmötet?

”Den svenska familjepolitiska diskussionen ter sig extrem jämfört med den internationella”, säger Jonas. ”Sverige har politiskt bundit upp sig vid ett stort ensidigt statligt stöd till förskola, och utesluter flera andra omsorgsformer, främst hemomsorg. Expertmötet hade svårt att förstå denna svenska likriktning. ’Varför får inte föräldrar välja?’ var en vanlig fråga.”

 Vilka bestående intryck bär du med dig från processen i FN?

”Arbetet med FN:s rekommendationer till medlemsländerna känns mycket hoppfullt. Haros hållning har väsentligt starkare stöd utanför Sverige än i Sverige."

 Här följer ett citat ur FN:s familjepolitiska rekommendationer till medlemsländerna:

“Parents should have a variety of options at their disposal, including public or employerprovided childcare, stay-at-home care, extended family support or other arrangements according to their children’s individual needs. While subsidies are often provided for external childcare services, only very rarely are financial incentives offered to family caregivers. Parental choices should be supported and financial subsidies offered for different forms of childcare, according to parental preference.”

 Hela rapporten finns på http://social.un.org/index/Family/UNReportsandResolutions.aspx


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam