2011-06-15 05:00Pressmeddelande

Haro påverkar på expertmöte i FN

null

 Här följer Jonas Himmelstrands personliga reflektioner efter hans deltagande på ett familjepolitiskt expertmöte i FN, New York, 1-3 juni 2011. Han blev även ombedd att hålla en inledande presentation inför en av samlingarna, med titeln "Work-Family Balance: The Importance of Family Focused Solutions".

 ”Det tre dagar långa expertgruppsmötet i FN var mycket intressant på många sätt. Med experter från alla kontinenter blir bredden i synen på familjepolitik avsevärt större än den diskussion vi har i Sverige. Programmet finns att läsa på FN:s hemsida och så småningom offentliggörs de ”policy recommendations” som vi kom fram till under sista dagen.

 Här är några mer personliga reflektioner:

 Den svenska familjepolitiska diskussionen ter sig extrem jämfört med den internationella. Sverige har politiskt bundit upp sig vid ett stort ensidigt statligt stöd till förskola, och utesluter flera andra omsorgsformer, främst hemomsorg. Expertmötet hade svårt att förstå denna svenska likriktning. ”Varför får inte föräldrar välja?” var en vanlig fråga.

 Sedan finns det givetvis en spännvidd i frågan där exempelvis OECD driver en linje åt det svenska hållet, dock inte lika extrem. I Sveriges fall skulle ett nationellt vårdnadsbidrag accepteras.

 Min redogörelse för utfallet av den svenska politiken gällande balans arbete-familj rönte mycket stort intresse. Många, dock inte alla, var omedvetna om utfallet i psykisk ohälsa hos unga, försämrade skolresultat, försämrad ordning i klassrummen, höga sjukskrivningstal hos framförallt kvinnor – och framförallt förskolepersonal – försämrat föräldraskap, en nedåtgående trend i kvaliteten på våra förskolor, och en starkt könssegregerad arbetsmarknad.

 Slutsatsen av min presentation var dock fortfarande i huvudsak: ”Föräldrar måste få välja, staten ska inte välja barnomsorg åt föräldrarna.”

 I det preliminära slutdokumentet kom också flera av dessa formuleringar med, exempelvis:

 "Governments should support a wide range of family care arrangements, including home care, grandparent care, etc."

 I slutdokumentet tog man även med skrivningar om att regeringar måste respektera föräldrars val om omsorg utifrån barnets individuella behov.

 Ur Haro-synpunkt känns expertgruppsmötet mycket hoppfullt. Haros hållning har väsentligt starkare stöd utanför Sverige än i Sverige."


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam