2018-06-26 07:01Pressmeddelande

Haro ställde 4 frågor om barn och familj till partierna

null

Haros frågor och partiernas svar har också publicerats i Haros medlemstidning nr 2 2018. Samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet svarade. Hjälp oss gärna att sprida materialet! Det finns sammanställt i en pdf längre ner i pressmeddelandet; du kan sprida den via sociala medier eller skriva ut på papper.

1. Vi vet att
alla barn inte klarar miljön i förskolan, oavsett förskolans kvalitet. Utifrån det - vilka möjligheter vill ni ge föräldrar som önskar andra omsorgsformer än förskola, t.ex hemomsorg eller dagmamma?

2. Vi vet att
det bästa skyddet mot framtida psykisk ohälsa och missbruk är en nära och trygg anknytning med en primär vårdnadshavare. En sådan relation tar tid att utveckla. Hur vill ni bistå föräldrar i den anknytningsprocessen?

3. Vi vet att
barnkonventionen säger: ”Konventionsstaterna skall ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran.” Hur tänker ni bistå föräldrarna att ta det ansvaret?

4. Vi vet att
kvinnor borde ha makten att forma sina egna liv. Många kvinnor vill ha valfriheten att ta hand om sina barn under de första åren i barnens liv, på ett ekonomiskt möjligt och socialt accepterat sätt. Hur tänker ni bistå kvinnor med det?

Socialdemokraterna:

1. Det finns möjlighet för kommunen att erbjuda pedagogisk omsorg i anordnarens hem eller i flerfamiljslösningar för de föräldrar som önskar det. Den möjligheten ska finnas kvar.

2. Samhället kan bäst stötta familjer genom att se till att det finns en väl utbyggd och fungerande föräldraförsäkring, där båda föräldrarna ges möjlighet att knyta an till barnet under de första viktiga åren, en väl fungerande barnhälsovård som kan ge råd och stöttning till de föräldrar som behöver mer hjälp samt en väl fungerande barnomsorg/förskola som ger båda föräldrarna möjlighet att kombinera yrkeslivet med föräldraskap och familjeliv.

3. Vi uppfyller bäst barnkonventionen genom att bygga vidare på de styrkor vi har: en bra föräldraförsäkring, en välutbyggd skola/förskola med möjlighet till pedagogisk omsorg för den som önskar och en bra barnhälsovård.

4. Vi anser att barn ska få möjlighet att bygga upp en nära relation till båda sina föräldrar.
Genom en modern föräldraförsäkring och väl utbyggd förskola ges föräldrarna möjlighet att kombinera föräldraskap och yrkesliv. Män och kvinnor ska ges lika möjligheter och förutsättningar likväl som barnen har rätt till båda sina föräldrar. Den som vill kan vara hemma utöver de givna ramarna, men då utan offentlig finansiering.

Moderaterna:

1. Moderaterna värnar mångfald inom både skola och omsorg och är positivt inställda till föräldrakooperativ, familjedaghem och andra typer av pedagogisk omsorg. Enligt skollagen ska också kommunerna sträva efter att erbjuda alternativ till förskola som pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. En förändring som vi var med och genomförde år 2009 under Alliansens regeringstid är en bredare definition av pedagogisk omsorg som kan omfatta både dagmammor i sitt egna eller barnens hem, i andra lokaler eller olika flerfamiljlösningar. Utgångspunkten är att alla familjer själva ska kunna välja om de exempelvis vill vara hemma med barnen eller ta del av en pedagogisk omsorgsform, som ska kunna se ut på många olika sätt.

2. Många barn och unga mår dåligt och far illa idag. Det handlar, förutom om föräldrarnas ansvar att ta sig tid med sina barn oavsett alla andra åtaganden i yrkeslivet och i övrigt, om att så tidigt som möjligt lyckas upptäcka barn och unga som löper risk att hamna i psykisk ohälsa. Vi anser att en väg som bör utredas vidare är att förenkla och förbättra samarbetet mellan elevhälsan i skolan och socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och vården. Det behövs ett mer samlat åtagande som kan stödja vårdnadshavare i arbetet att få barn och unga att må bra. Där kan exempelvis föräldrautbildningar utgöra ett bra stöd.

3. Det är föräldrar som har det huvudsakliga ansvaret för sina barn. Vi vill stödja dem exempelvis genom att fortsätta utveckla och stärka barns och ungas rättigheter. Det handlar bl.a. om att stärka barnperspektivet i all myndighetsutövning och all svensk lagstiftning.

4. Vi vet att det uppstår betydande svårigheter i livet att finna en rimlig balans och avvägning mellan yrkesliv och att få livet i övrigt att fungera inom olika familjekonstellationer. Kvinnors möjligheter till karriär, löneutveckling och framtida storlek på pensionen påverkas märkbart negativt i samband med att de får barn och tar stora delar av föräldraansvaret. Vi vill stödja kvinnors möjligheter att fullt ut kunna ta gemensamt ansvar för barn och familj och kombinera detta med ett fullt yrkesliv. Det handlar t.ex. om att möjliggöra ett ökat inflytande över sin arbetssituation och att barnomsorgen är flexibel och tillgänglig.

Miljöpartiet:

1. Vi anser att det ska finnas flera vägar att välja kring barnomsorg, öppen förskola, pedagogisk omsorg, mindre enheter som föräldrakooperativ men även större förskolor för de som önskar det. Dagens system skapar möjlighet även för alternativ som hemomsorg och dagmamma, vilket vi ser som positivt.

2. Vi har föreslagit en tredelning av föräldraförsäkringen, eftersom vi tycker att det är viktigt att möjliggöra för alla föräldrar att ha en nära relation till barnet. En tredelad föräldraförsäkring gör att även pappor tar ut sin del och får möjlighet att utvecklas inom sin föräldraroll, samtidigt som ett sådant system lämnar en flexibilitet inom försäkringen så att man får välja vad man vill göra med den tredje delen själv samt möjliggör för olika familjekonstellationer.

3. Även här anser vi att en tredelad föräldraförsäkring är ett bra tillvägagångssätt att skapa ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och låter alla föräldrar utvecklas inom sin föräldraroll, utan att tex känna press från sin arbetsgivare att endast en av föräldrarna ska ta ut merparten av föräldraledigheten.

4. Det finns många faktorer som vägs in vid utformandet av en föräldraförsäkring. Vi tror och hoppas att den föreslagna, tredelade föräldraförsäkringen tillgodoser både de önskemål som finns från föräldrar och sätter en bra grund för jämställt uttagande av föräldradagar.

Sverigedemokraterna:

1. Sverigedemokraterna vill se en så flexibel barnomsorg som möjligt. Alla barn har olika förutsättningar och vi vill sätta barnets bästa främst. Sverigedemokraterna avser därför att skjuta till ökade medel till Skolverket för att utreda anledningarna till den minskade efterfrågan på dagbarnvårdare. I det fall det beror på bristande kännedom om alternativet vill vi också öka Skolverkets möjligheter att aktivt arbeta med informationskampanjer kring möjligheten att välja respektive arbeta som dagbarnvårdare. Vi vill även inrätta nationella riktlinjer som tar fasta på att dagbarnvårdare ska erbjudas likvärdigt i alla Sveriges kommuner.

2. Sverigedemokraterna vill verka för en likvärdig barnhälsovård över hela landet för att stödja föräldrar i den första tiden med barnet. Vi vill också skapa så flexibla förutsättningar som möjligt för familjen att själv lägga upp vem som i huvudsak ska vara hemma med barn.

3. Dels vill vi stödja familjer ekonomiskt så det finns grundläggande förutsättningar för familjer att ge alla barn en trygg start i livet. Vad gäller föräldrarnas ansvar är det tråkigt att just föräldraskapet är något som ibland nedvärderas i den mediala debatten samtidigt som yrkeskarriär framställs som det enda viktiga i livet. Sverigedemokraterna vill höja föräldraskapets status och menar familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för ett harmoniskt samhälle. För att stödja föräldrar ser vi det dels som viktigt att ge familjer förutsättningar att ordna sitt eget livspussel med flexibel barnomsorg, flexibel föräldraförsäkring och flexibel arbetstid med möjlighet till deltid. För att ge föräldrar förutsättningar till en fostrande roll menar vi också att det är viktigt med en generell sammanhållning i samhället där grundläggande moral och etik får vara vägledande.

4. Vi vill helt och hållet avskaffa all kvotering i föräldraförsäkringen då vi anser att föräldrarna själva bäst avgör hur de lägger upp sitt livspussel med barnen. Vi vill också stärka föräldrapenningen och höja taket så att man ska få ut större del av lönen än nu. Vi vill även återinföra och höja vårdnadsbidraget för att det ska vara möjligt att stanna hemma en längre tid än föräldraledigheten för de som önskar. För att stärka barnfamiljers ekonomi vill vi även införa ett särskilt bidrag till förstföderskor och stärka bostadsbidraget till barnfamiljer.

Centerpartiet:

1. Genom att redan i förskoleåldern nå barn som riskerar framtida svårigheter i skolan ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång. De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna, som barn från socioekonomiskt utsatta eller nyanlända familjer. Centerpartiet vill jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola och driver därför frågan om barnomsorgspeng. Barnomsorgspengen ska följa barnet så att föräldrarna kan välja var de vill placera sina barn. Vi ser gärna att det finns olika former av förskola och vill att den kommunala förskolan utökas med bland annat familjedaghem och föräldrakooperativ.
Vi vill inte återinföra vårdnadsbidraget eftersom det binder kvinnor som ofta redan står långt från arbetsmarknaden till hemmet, gör dem ekonomiskt beroende av den andra parten och leder till att de hamnar i utanförskap.

2. Alla barn har olika behov, men alla har behov av en nära och trygg anknytning med sin eller sina vårdnadshavare. Vi vill ha en enkel, modern och tydlig föräldraförsäkring som fokuserar på barnets bästa och ger föräldrar möjlighet att ta hand om sina barn och skapa en nära anknytning när barnet är litet. Vi tycker att det är viktigt att barn får skapa en nära relation till båda sina föräldrar och vill därför att en höjd jämställdhetsbonusen återinförs så att fler föräldrar delar mer lika på föräldraledigheten.

3. Vi ska hjälpa föräldrar genom att ha en bra föräldraförsäkring och möjlighet för människor att bestämma själva var barnen ska gå i förskola och skola. Vi arbetar också för att förbättra för både kvinnor och män att göra karriär och samtidigt få mer tid över till familjen så att fler barn får en trygg uppväxt. Vi vill också fortsätta att stödja familjer att klara livspusslet bland annat genom möjligheten till RUT-avdrag för hushållsnära tjänster.
Alliansregeringen tog fram en nationell strategi för föräldrastöd. Föräldrastöd riktar sig bl.a. till föräldrar som har problem i föräldraskapet eller som behöver stöd på annat sätt och har visat sig ha bra effekter. Vi tycker att det är positivt om denna typ av stöd kan utvecklas.

4. Centerpartiet tycker att var och en ska kunna välja själv, men för att kunna göra det behöver vi tillgång till information om hur våra beslut kring föräldraledighet, deltidsarbete och pensionssparande påverkar oss och våra barn, vår framtida ekonomi och hälsa. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten ojämnt utan att känna till vilka konsekvenser det kan få. Kvinnor förlorar ekonomiskt och hälsomässigt på det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen. Forskning visar tydligt att ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är bra för både barnet och familjen. Kvinnors sjukskrivningar går ned, mannens livslängd ökar, barnets kognitiva utveckling ökar, risken för skilsmässor och våld minskar. Centerpartiet vill att informationen kring detta förbättras genom ett informationsuppdrag till t.ex. pensionsmyndigheten i samverkan med andra berörda aktörer. Vi vill även att ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen uppmuntras genom en återinförd höjd jämställdhetsbonus och en vab-bonus.

Liberalerna:

1. Liberalerna ser inte förskolan i första hand som en omsorgsform, utan som en pedagogisk verksamhet. Den ska ha hög kvalitet och resurser nog att tillgodose behoven också för barn med särskilda behov (till exempel mindre grupper). Pedagogisk omsorg (ibland kallat dagmamma eller familjedaghem) har ofta hög kvalitet och är då ett värdefullt komplement till förskolan.

2. Sverige har en av världens mest generösa och flexibla föräldraförsäkringar, och den har bland annat till syfte att underlätta för föräldrar att vara med sina barn när de är små. Liberalerna tycker att det är bra och tillräckligt (vi vill till och med förändra den så att det blir ännu tydligare att huvudsyftet är att underlätta att man är föräldraledig medan barnen är små).

3. För att ekonomiskt stödja föräldrar finns föräldraförsäkringen, tillfällig föräldrapenning och barnbidrag. För föräldrar i ekonomisk utsatthet finns därutöver bostadsbidrag. Har man barn med funktionsnedsättning kan man få vårdbidrag. Den som har särskilda svårigheter att klara sitt föräldraskap kan få råd och stöd från socialtjänsten – i många kommuner verkar också Liberalerna för att det ska finnas föräldrautbildningar för alla som är intresserade.

4. Föräldraförsäkringen och barnbidraget ger goda möjligheter för både kvinnor och män att avstå från förvärvsarbete för att ta hand om sina barn när de är små. Liberalerna säger däremot nej till till exempel vårdnadsbidrag och sambeskattning. Den som avstår från förvärvsarbete under lång tid (vilket oftast är kvinnor) får en sämre ställning på arbetsmarknaden under resten av sitt liv, lägre inkomst och lägre pension. Hon blir ekonomiskt beroende av sin partner, och får därmed svårare att göra sig fri om partnern behandlar henne illa. Det är inget vi vill gynna med skattepengar.

Kristdemokraterna:

1. Kristdemokraterna vill att det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem. Det ställer krav på att kommunerna kan erbjuda likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter. Vi vill införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det. En kartläggning bör göras i syfte att öka antalet familjedaghem. Kristdemokraterna vill också att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande. Vi vill också öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen för att möjliggöra för de föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn att vara det.

2. Att utveckla en trygg anknytning mellan förälder och barn tar tid och måste få ta tid. Under perioden i livet med små barn måste därför omsorgen om dem få vara den primära uppgiften. Under barnets första tre år är behovet av föräldrarna som allra störst. Kristdemokraterna vill ge fler valmöjligheter för familjer att välja den livsstil i allmänhet och den barnomsorgsform i synnerhet som passar dem och deras barn bäst. Vi vill därför öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen, vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen, skyddar föräldrars inkomst i tre år samt utökar rätten till föräldraledighet på heltid i tre år. Vi vill också införa en barnomsorgspeng för egna barn som ska gälla 1-3 år och uppgå till 6 000 kronor per barn och månad. På så sätt stärks och uppvärderas föräldraskapet.

3. Vi vill stärka och uppvärdera föräldraskapet genom att utöka möjligheten att vara hemma med sina barn. Vi vill därför öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande. Varje förälder ska ha rätt till föräldraledighet motsvarande fem dagar årligen, upp tills barnet fyller 18 år. Vi vill också stärka föräldrastödet och familjerådgivningen samt höja det barnrelaterade bostadsbidraget.

4. Kristdemokratisk familjepolitik syftar bland annat till att möjliggöra för föräldrar att spendera mer tid med sina barn och till att öka familjers handlingsutrymme. Därför behöver barnfamiljernas möjligheter till flexibla val öka. Därför är det viktigt med en generös och flexibel föräldraförsäkring. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande. Vi vill också stärka pensionen för föräldrar, något som framförallt gynnar kvinnor. Vi föreslår att antalet barnrättsår i pensionssystemet utökas och att jämförelseinkomsten höjs. Vi föreslår också att premiepensionen automatiskt delas lika mellan föräldrar med barn under 12 år. Vi vill också ge Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att kartlägga förekomsten av diskriminering eller missgynnande av föräldrar eller gravida i arbetslivet.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam