2011-03-15 05:00Pressmeddelande

Haro undertecknar internationell Familjedeklaration

null

Riksorganisationen Haro har undertecknat IFFD:s internationella Familjedeklaration från organisationens 18:e familjekongress som hölls i Valencia i höstas. Deklarationen tar avstamp i vad FN:s Barnkonvention och FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna säger om familjens grundläggande roll för ett samhälle, och lyfter fram de rättigheter till erkännande och beskydd som familjen som enhet bör åtnjuta.

Deklarationen rekommenderar exempelvis att enskilda länders regeringar inrättar ett familjedepartement eller en likvärdig institution, med resurser och mandat att bland annat lyfta fram familjen som ett prioriterat område i politiken, samt se till att all lagstiftning beaktar familjens roll och rättigheter i samhället.

Man vill även att familjeperspektivet integreras i beslutsprocesserna på nationell, regional och internationell nivå, och att forskning om familjen får offentligt stöd.

Regeringar i enskilda länder uppmanas att verka aktivt för att öka medvetenheten och möjliggöra för föräldrar att ikläda sig sin roll som barnens främsta fostrare och vägledare i livet. För att uppnå detta bör man vidta åtgärder som hjälper föräldrar att hitta en balans mellan arbete och familjeliv, i stället för att bestraffa föräldrar som tar tid med sina egna barn. Man bör verka för stabilitet och sammanhållning mellan familjemedlemmar och stödja initiativ som syftar till att ge råd och utbildning till föräldrar.

IFFD, International Federation for Family Development, har medlemmar i 59 nationer på 5 kontinenter.

För hela deklarationen, se http://www.iffd.org/familycongress2010/DeclaracionDefinitivaValenciaENG.pdf

IFFD:s hemsida: http://www.iffd.org

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam