2014-05-31 06:00Pressmeddelande

Internationell vädjan om tid för familjen

null

För att uppmärksamma FN:s Internationella Föräldradag 1 juni, publicerar vi här ett uttalande från MMM:s nyvalde ordförande, Anne-Claire de Liedekerke. MMM är en stor organisation som samlar mödrar över hela världen.

Familjer behöver tid!

År 2014 är det tjugo år sedan vi senast firade FN:s Internationella Familjeår, och i år är det alltså dags igen. Jag skulle vilja ta tillfället i akt i samband med Internationella Familjedagen 15 maj och Internationella Föräldradagen 1 juni för att vädja om TID, den viktiga tiden som familjer så innerligt behöver men tyvärr saknar.

Tid ger en chans att lyssna, att vara där när man behövs, att kunna känna av kriser som närmar sig och möjlighet att ge det stöd och den trygghet som barn behöver för att växa. Tid behövs för att vara närvarande och tillgänglig. Idag saknas dock tiden i de flesta familjer. Ofta slits de istället mellan sina professionella plikter och sitt familjeansvar.

Man talar om den så kallade ”rusningstiden” för unga par, då de tvingas att både hantera kraven från yrkeslivet och det ansvar som familjen innebär.

Olika typer av barnomsorg samt far- och morföräldrar hjälper föräldrar att balansera arbete och familjeliv. Detta stöd är oumbärligt men inte nog.

Grundprincipen enligt EU:s Strategi 2020[1], är behovet av att vuxna ska vara aktiva på arbetsmarknaden. Detta är ett skydd mot fattigdom samt en tillväxtfaktor för vårt samhälle.

Men verkligheten visar att ett sådant mål är svårt för familjer att uppnå och att familjerna får betala ett högt pris.

Det borde vara möjligt att finna vägar att göra uppehåll i yrkeskarriären så att föräldrar, under vissa perioder, kan ägna mer tid åt sin familj.

Idag lever vi längre och vi är friskare än tidigare. Sett till en hel livstid, är en mors arbetsliv långt jämfört med åren som ägnas åt att föda och uppfostra barn.

Det borde vara möjligt att minska yrkeskraven under vissa perioder, då familjens behov är som störst. Detta innebär att som förälder kunna lämna arbetsmarknaden, helt eller delvis, under en angiven tidsperiod för att då istället prioritera familjen.

Det är på tiden att vi diskuterar familjers prioriteringar och den högt efterlängtade balansen mellan arbete och familjeliv. I en OECD-rapport som publicerades 2011, framhåller man vikten av att OECD-länderna hittar en optimal balans mellan att förbereda familjer för livet på arbetsmarknaden och förbereda arbetsmarknaden för familjelivet – de länder som klarar denna utmaning bäst, kommer också att få de mest välmående familjerna.[2]

Detta skulle innebära en ny syn på den livslånga balansen mellan familjeliv och yrkesliv, ett synsätt där man inkluderar den avgörande betydelsen av tid för familjelivet samt erkänner familjernas viktiga bidrag i de samhällen där de lever.

De flesta män och kvinnor har emellertid inte råd att lämna arbetsmarknaden, inte ens delvis, utan att riskera den personliga ekonomin, pensionen samt återgången till arbetslivet.

Vad måste då förändras för att möjliggöra uppehåll i yrkeslivet?

-  Förbättra kvaliteten på deltidsarbeten, så att män och kvinnor som så önskar ska kunna förena familjeliv och arbetsliv under en begränsad period.

-  Inkludera obetalt omsorgsarbete i beräkningen av BNP, för att kunna bedöma dess värde och erkänna det som perioder av ”arbete”. Om tiden som ägnas åt obetalt omsorgsarbete erkänns som arbete, kan det även inkluderas i beräkningen av pensioner.

-  Om de kunskaper och kompetenser som förvärvats och utvecklats genom att utföra oavlönat arbete i familjen värdesätts högre, skulle de räknas som en merit och en tillgång i arbetslivet. Återinträdet på arbetsmarknaden underlättas av att arbetsgivare utvecklar en annan inställning till perioder av ”familjearbete”, av både kvinnor och män.

Alla föräldrar vet att barnuppfostran och familjesysslor är ett krävande arbete och att det också kräver intelligens samt kreativitet.

Om familjearbete kan ses på detta sätt, så kan varje förälder betraktas som en entreprenör eller en chef som sätter upp mål, ger möjlighet att nå målen; de förvaltar tillgångar, varulager, förbrukningsmaterial och tid. Varje mor och far blir en HR-chef (Human Resources) eller en psykolog som har uppsikt över mänskliga relationer, utvecklar allas potential och ser till allas välbefinnande. De ger stöd i tuffa tider. De är jonglörer som med stor skicklighet och uppmärksamhet håller många bollar i luften samtidigt.

Att vara förälder är ett riktigt arbete, ett vackert arbete, som förtjänar vårt stöd och vår beundran. Det är ett krävande jobb, där föräldrar måste få hjälp och bli erkända, inte bestraffas.

Låt oss ta tillfället i akt, i samband med detta 20-årsjubileum, att förändra vår syn på familjer och på föräldrars roll. Vad de gör är viktigt, inte bara för barnen, men även för samhället och därmed för oss alla.

Anne-Claire de Liedekerke

Ordförande Make Mothers Matter International

Make Mothers Matters uppdrag, sedan organisationen bildades 1947, är att föra samman kvinnor som har det gemensamt att de är mödrar, för att stödja dem med konkreta åtgärder, representera dem inför beslutsfattare och öka allmänhetens medvetenhet om den påverkan som mammor har på den sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen i sina länder.

Som en oberoende, icke-statlig organisation har MMM konsultativ status i FN, och representeras i FN och EU av MMM UN och MMM Europe.

[1] 75 % av alla 20-64-åringar ska vara i arbete

[2] OECD (2011), Doing Better for Families, OECD Publishing

Det var MMM Europe som genomförde den stora enkätundersökningen som publicerades 2011, Vad är viktigt för Europas mammor?

 

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam