2014-05-14 06:00Pressmeddelande

Internationella Familjedagen fyller 20 år, Madeleine Wallin talar i EESC, Bryssel

null

På Internationella Familjedagen, torsdagen 15 maj, anordnas en konferens i EESC, (European Economic and Social Committee) i Bryssel. Madeleine Wallin, ledamot i Haros riksstyrelse, är inbjuden att tala.

Konferensen anordnas för att uppmärksamma att FN:s Internationella Familjedag i år fyller 20 år; man vill lyfta fram familjens rättigheter och bidra till att stärka de rättigheter som juridiskt redan finns på europeisk och nationell nivå.

Madeleine Wallin talar i egenskap av ordförande i FEFAF, European Federation of Parents and Carers at Home, och temat för hennes tal och det efterföljande rundabordssamtalet är: ”Blicka framåt: Vad kan Europa göra för familjerna, och vad önskar dagens och morgondagens familjer?” I samtalet deltar även representanter för MMM Europe (Make Mothers Matter) och World Youth Alliance Europe.

Madeleine Wallin har varit ledande inom Haros internationella arbete de senaste åren, och en uppskattad talare i olika internationella sammanhang, både i FN och EU, där hon bland annat lyft fram vikten av det obetalda omsorgsarbetet och föräldrarollens och de nära relationernas betydelse för samhället.

5 frågor till Madeleine Wallin:

Vad kommer du att tala om?

Jag ska tala om "the carer" (omsorgsgivaren) och hur vi behöver förändra vår syn på det arbetet. C.S. Lewis har en gång sagt: ”The homemaker has the ultimate career. All other careers exist for one purpose only – and that is to support the ultimate career.”

Varför behövs Internationella Familjedagen?

För att förstå familjens betydelse i ett samhälle när det handlar om omsorg, lärande och sammanhållning.

I Europa utförs 80 % av all omsorg inom familjen; det är ett osynligt men ovärderligt arbete som vi inte förstår vidden av förrän det saknas.

Vad är ditt viktigaste budskap på familjens område till politiker och beslutsfattare?

Att man ska passa sig för att gå in och styra i den grupp som har störst möjlighet att påverka nutid och framtid. Politiker ska stötta familjer och hjälpa dem som är i behov, men hålla sig borta från ansvarstagande, självgående medborgare.

Obetalt omsorgsarbete ska synliggöras och vara grunden i samhället. Människan ska vara utgångspunkten istället för ekonomisk tillväxt. Välmående människor vill bidra och kommer att göra det.

Vi är alla i behov av omsorg någon gång under våra liv, speciellt under våra första år. Idag är 4 av 5 omsorgsgivare kvinnor, och för att vi ska uppnå jämställdhet är det hög tid att förbättra livsvillkoren för denna utsatta grupp.

För inte kan det väl vara så att fattigdom ska vara konsekvensen av ett liv som byggt på omsorg om andra?

Ser du en skillnad mellan tankegångarna om familjen i Sverige, jämfört med andra länder i Europa?

Det är stora skillnader i synen på familjen mellan de olika europeiska länderna. I vissa länder är familjen central, medan den är förminskad i andra.

Vad tror du att det beror på?

Kanske beror det på starka traditioner och kulturer i vissa länder, medan andra länder har arbetat hårt med att skapa ett mer individualistiskt samhälle, ett samhälle som bygger på att trygghet och välmående skapas genom ekonomiska medel och en yrkesroll, snarare än genom relationer och samhörighet med andra människor.

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam