2011-06-15 05:00Pressmeddelande

Jonas Himmelstrand tilldelas utmärkelse av Neufeld-institutet i Kanada

null

 The Neufeld Institute i Vancouver, Kanada, har tilldelat Haros familjepolitiske expert Jonas Himmelstrand utmärkelsen ”Deeply Rooted – Fruitful Life Award”.

 Priset ska ses mot bakgrund av Jonas intensiva arbete på familjepolitiska arenor både i Europa och i Nordamerika de senaste åren, samt hans engagemang för rätten till hemundervisning, bland annat som ordförande för hemundervisningsorganisationen Rohus.

 I motiveringen till priset sägs bland annat:

 ”Jonas has had the courage to live his life out loud in the face of social disapproval and social sanctions. He has had to exercise great courage in swimming against the stream in a society that has unfortunately come to devalue family and attachment-based care. Despite political hostilities and government harassment, he finds a way to give voice to what he believes in and to push for changes in attitude and policy. Very few have wanted to hear about the glitter coming off the Swedish experiment with social utopianism. Very few have wanted to hear the truth about the escalating problems of the children who have grown up with the state taking control of the care-giving and instruction. Yet Jonas continues to speak out.

 His courage and persistence are finally bearing fruit. Jonas is now receiving invitations throughout Europe and nowNorth Americaas well, to share his observations and his wisdom.

 …even more impressive is the way he has lived out this paradigm with his children. He exemplifies the attachment-based developmental approach where it counts the most, with those in his immediate care. … To be both a social revolutionary and the parent your children need, is indeed worthy of special honour and recognition.”

 Priset är nyinstiftat, och Jonas Himmelstrand är den första som tilldelats det.

 The Neufeld Institute grundades av dr Gordon Neufeld, en internationellt erkänd utvecklingspsykolog som besökt Sverige vid flera tillfällen de senaste åren. Dr Neufeld har 40 års klinisk erfarenhet från medelklassfamiljer, skolor och bokstavsbarn till intagna i kriminalvården. Han är ansedd som Kanadas främste företrädare för ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på barns och ungas utveckling, där han har syntetiserat utvecklingspsykologi, anknytningsteori och neurobiologi. Tillsammans med läkaren Gabor Maté har dr Neufeld skrivit boken ”Våga ta plats i ditt barns liv” som är översatt till åtta språk. Han är en pionjär och nytänkare inom utvecklingsvetenskapen.

 Neufeld-institutet har en hemsida på www.gordonneufeld.com

 Många av Jonas Himmelstrands presentationer i internationella sammanhang finns på http://www.mireja.org/articles.lasso

Här följer en svensk översättning av de delar av motiveringen som citeras på engelska ovan:

”Jonas har haft modet att leva med hög integritet trots ogillande attityder och sociala sanktioner. Han har uppvisat stort mod då han gått mot strömmen i ett samhälle där familjen och anknytningsbaserad omsorg tyvärr har kommit att nedvärderas. Trots politisk fientlighet och trakasserier från myndigheter, finner han vägar att ge röst åt det han tror på och verka för förändrade attityder och en förändrad politik. Det är få som velat höra talas om att glittret börjar falla av det svenska experimentet med en social utopi. Mycket få har velat höra sanningen om växande problem med barn som vuxit upp i en stat som tagit kontrollen över barns omsorg, uppfostran och undervisning. Men Jonas fortsätter att höja sin röst.

 Hans mod och uthållighet börjar äntligen bära frukt. Jonas blir nu inbjuden att tala över hela Europa och även Nordamerika, för att dela med sig av sina iakttagelser och sin visdom.

 Än mer imponerande är hans sätt att leva ut detta paradigm med sina egna barn. Han är ett exempel på ett anknytningsbaserat, utvecklingspsykologiskt förhållningssätt där det betyder som mest, i omsorgen om dem som står honom närmast. … Att vara både samhällsrevolutionär och den förälder som ens barn behöver, är sannerligen värt särskild heder och erkännande.”

 

 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam