2012-02-07 05:00Pressmeddelande

KD:s familjepolitiska förslag en framgång för barnen

null

Kristdemokraternas interna strider de senaste månaderna har orsakat en hel del oro hos många svenska föräldrar. Vill KD verkligen avskaffa vårdnadsbidraget? Ska KD överge sin relationsinriktade linje och övergå till Folkpartiets pedagogism? Många av dessa oroliga föräldrar delar inte nödvändigtvis KD:s politik i andra frågor, men de anser att relationen barn-föräldrar är osynliggjord i Sverige till men för både barn och familjer. Därmed har de vissa förväntningar på det enda svenska politiska parti som visat barn-föräldra relationen något seriöst intresse.

 Gemensamt för dessa föräldrar är inte politiska eller religiösa uppfattningar, det finns en bred mångfald i gruppen. Vad de istället har gemensamt är en stark upplevelse av emotionell anknytning med sina barn och förståelse om betydelsen av denna nära relation för barnens utveckling och lärande.

Under många år var detta en rent instinktiv och intuitiv insikt hos dessa föräldrar, något som var svårt att förmedla till andra. Men egentligen ska det inte behövas mer för att vinna respekt i det svenska samhället. Det är själva innebörden i Europakonventionens första tilläggsprotokoll, artikel 2, om att staten ska respektera föräldrarnas filosofiska och religiösa övertygelse gällande barnens uppfostran och undervisning.

 Men på senare år har vetenskapen hunnit ifatt, och framför allt neurobiologin har bekräftat anknytningsteorin. Vi ser i dag en helt ny syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori och neurobiologi som till fullo förklarar och bekräftar vad dessa familjer insett sedan årtionden. Detta är en del av det som i dag kallas utvecklingsvetenskap eller på engelska, ”developmental science”. Det är troligtvis här som KD har hittat inspiration till begreppet ”relationslinjen”.

Denna kunskap säger att trygghet och emotionell anknytningen har en helt avgörande påverkan på barns utveckling, lärande och mognad, i långt högre grad än pedagogiken. Känslorna är utvecklingens och mognadens motor, och många av de besvärliga problem som Sverige och stora delar av västvärlden brottas med i dag i förskola, skola och fritids, har sin grund i emotionellt otrygga miljöer som leder till att barnens utveckling hindras. I dess spår ser vi inlärningsproblem, disciplinproblem, bokstavsdiagnoser, konformism, mobbning, psykisk ohälsa och bristande impulskontroll.

Var finns den emotionellt tryggaste platsen? Jo, i goda familjer. Med goda menas då inte pedagogiskt kunniga eftersom det är något av en bisak i sammanhanget, utan emotionellt närande familjer där barn får vara barn och tryggt kan känna sina känslor av glädje, frustration, sorg och besvikelse. Dessutom har barn olika känslighet. Man talar i dag om så kallade orkidé-barn som behöver väsentligt större emotionell trygghet för att mogna normalt. Tyvärr kan dagens förskolor inte alltid erbjuda detta för alla barn, och pedagogik kan aldrig ersätta behovet av emotionell trygghet. Riksorganisationen Haro har tydligt belyst denna nya kunskap i tre stora seminarier på senare år (se särskilt filmklippen av dr Gordon Neufeld från Skansen 2011 på www.haro.se).

Detta innebär att föräldrar måste kunna välja omsorgslösning beroende på sina barns behov. Barn kommer aldrig att må bra av politiska lösningar baserade på politiska vuxenideologier om jämställdhet och arbetslinje. Barn behöver föräldrar som kan hitta individuella lösningar baserade på de egna barnens unika behov. Vuxenvärlden har att vackert anpassa sig. Dagens verklighet med ökad psykisk ohälsa hos unga, försämrade skolkunskaper och oordning i klassrummen talar klartext om att barns behov kommit i andra hand i Sverige i dag.

Egentligen borde KD inte förtjäna något särskilt beröm för detta program. Detta är något som varje riksdagsparti med självaktning borde erbjuda i någon form. Men reaktionerna från alliansbröderna är pinsamt aningslösa och okunniga. I nuvarande läge gläds många föräldrar att det finns ett parti som åtminstone i detta avseende står upp för barnen, när ingen annan gör det.

JONAS HIMMELSTRAND

Haros riksstyrelse 


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam