2015-04-28 14:01Pressmeddelande

Kommentar till (s)-kampanj: Framtiden börjar inte i skolan - den börjar i familjen

null

Följande artikel har även publicerats i Aftonbladets nätupplaga.

Socialdemokraterna har i dagarna startat en ambitiös annonskampanj med budskapet att ”Framtiden börjar i skolan”, givetvis underförstått att Sverige behöver en socialdemokratisk skolpolitik. Förvisso behöver skolan åtskilliga satsningar på flera olika plan, med det är inte i skolan framtiden börjar, i synnerhet inte i dagens Sverige.

Framtiden börjar istället i familjen. En överväldigande psykologisk kunskap likväl som smärtsamma erfarenheter hos svenska professionella inom skolan vet att fungerande familjer är en förutsättning för att skolan ska fungera – utan en majoritet av någorlunda emotionellt trygga, mogna och lärbara barn har vi ingen fungerande skola.

Den psykiska ohälsan hos unga, de dåliga skolresultaten och oordningen i svenska klassrum talar ett tydligt språk om frustrerade barn och unga som inte får sina grundläggande emotionella behov tillgodosedda, behov som vare sig förskola, skola eller fritids kan tillgodose, ens med stora tillskott i resurser. Dessa behov tillgodoses bäst, enklast och billigast i familjen. Att ett mindre antal familjer är dysfunktionella förändrar inte det faktum att det stora flertalet familjer är fullt funktionella.

Förstår den svenska regeringen detta? Nej, one-linern ”framtiden börjar i skolan” är snarast ett familjepolitiskt självmål som demonstrerar en betydande okunskap om såväl barns behov, som om skolans verkliga framgångsfaktorer, och om hur barn växer till sin fulla mänskliga potential som vuxna. Emotionell trygghet är en avgörande faktor för att lära, växa och mogna, och familjen är typiskt den bästa miljön.

Vad regeringen istället gör är att ytterligare försämra familjers möjligheter genom att ta bort de spillror till familjestöd som ännu existerar genom vårdnadsbidraget.

Är detta ens god socialdemokratisk politik, eller är svenska socialdemokrater särskilt okunniga? På Åland, där Haro nyss hade sin riksstämma, förklarade den åländska socialdemokratiska socialministern med befriande självklarhet att ett välmående samhälle förutsätter välmående familjer. På Åland är därmed också hemvårdsstödet en självklarhet.

Tyvärr var inte kunskapen särskilt mycket större hos den tidigare alliansregeringen, även om de genomförde ett synnerligen begränsat vårdnadsbidrag, tillräckligt begränsat för att även folkpartiet skulle kunna acceptera det. Men en nyttjandegrad på cirka 2% var för mycket för folkpartiet som nu sagt sig vilja avskaffa vårdnadsbidraget tillsammans med den rödgröna regeringen. I Finland har hemvårdsstödet en nyttjandegrad på runt 50%, en betydande del av barnen är hemma fram till tre års ålder, och finska skolor har uppenbart inte lidit av detta på något sätt – tvärtom har finska skolor resultat i världsklass.

Haro inväntar nu det svenska riksdagsparti som vågar vara först med den sanna devisen: ”Framtiden börjar i familjen”. Hur länge måste vi vänta?

Vårdnadsbidraget får gärna bli något bättre, till exempel en barnpeng som föreslås i Danmark – en peng som följer barnet och där besluten ligger hos dem som känner barnet bäst – föräldrarna.

Haros riksstyrelse genom

Ingvild Segersam, ordförande

Karin Bengtsson, vice ordförande

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam