2018-07-25 07:00Pressmeddelande

Sveriges USA-ambassadör i debatt om svensk familjepolitik

null

En debatt om svensk familjepolitik har blossat upp i USA; Sveriges USA-ambassadör och Haro har gett sig in i diskussionen.

Det hela började med en artikel i The Wall Street Journal i början av juli, skriven av Erica Komisar, psykoanalytiker och författare till boken Being There: Why Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters. Erica Komisar besökte Sverige i april, då hon bland annat talade på ett seminarium anordnat av Riksorganisationen Haro, samt ett seminarium i Sveriges riksdag.

Komisars artikel hade rubriken "The Human Cost of Sweden´s Welfare State". Utifrån dagens kunskap om små barns behov och utveckling uttrycker hon sin oro för att USA ska följa i Sveriges familjepolitiska fotspår, med samma starka betoning på jämställdhet och arbetsmarknad, på bekostnad av relationen mellan barn och föräldrar. Hon säger bland annat: "Barn behöver sina föräldrar, och mycket små barn behöver i synnerhet sina mammor. ... Kvinnor värderar i allt högre grad - eller pressas att värdera - karriär- och yrkesframgångar framför familjen. Precis som i Sverige har amerikaner devalverat föräldraskapet, särskilt mödraskapet, vilket leder till känslomässigt utarmade unga människor som har svårt att upprätthålla nära relationer och fungera som självständiga vuxna."

I kommentarsfältet gick sedan diskussionens vågor höga.

Artikeln fick Sveriges ambassadör i USA, Karin Olofsdotter, att gå i svaromål med en artikel med rubriken "Sweden Is the World´s Finest Home for Families". Där skrev hon att aktningen för barns, mödrars och familjers hälsa hålls så högt i Sverige att vi har 16 månaders föräldraledighet, och beskrev sedan den svenska familjepolitikens fördelar, dock utan att bemöta Erica Komisars fakta om små barns behov av närhet till föräldrarna och den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige.

Madeleine Wallin, styrelseledamot i Haro, skrev då ett svar i samma tidning, "Sweden Dictates One Answer on Child Care". Hon framhöll att svenska politikers starka fokus på jämställdhet, heltidsarbete och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden inte får ske på bekostnad av barnens känslomässiga och psykiska hälsa, och att den svenska familjepolitiken skapar ett starkt ekonomiskt och socialt tryck på familjer att inrätta sig i ledet och välja förskola och heltidsarbete.

Erica Komisar fick också möjlighet att utveckla sina tankegångar om den svenska modellen i en intervju i Fox News. Komisar berömmer den förhållandevis långa svenska föräldraledigheten, men är kritisk till att nästan alla barn sätts i förskola från ett års ålder. Hon konstaterar att vi i dag vet att de första tre åren är kritiska för hjärnans utveckling, och att närheten till mamman eller en annan primär omsorgsgivare då är helt avgörande. Hon berättar att barn under tre år är mycket sköra, känsliga för stress och separation från sin primära omsorgsgivare, som de behöver för att utveckla den känslomässiga tryggheten.

Diskussionen lär fortsätta...

Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation med ett kritiskt perspektiv på svensk familjepolitik. Haro fokuserar på barns behov och ökad valfrihet.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam