2011-11-22 05:00Pressmeddelande

Utländska forskare varnar: svensk familjepolitik möter inte barns och familjers behov

null

 På riksorganisationen Haros seminarium i Stockholm den 18 november gav fyra internationella talares samlade kunskaper en ny och kanske överraskande bild av barns behov och utveckling samt mammors preferenser ifråga om familj och arbetsliv.

 Dr Gordon Neufeld, utvecklingspsykolog från Kanada, presenterade nya rön inom neurobiologin som revolutionerar synen på barns utveckling och lärande, och vädjade till Sverige som välfärdsstat att ta till sig den nya kunskapen och återta ledarrollen i att sätta barns grundläggande behov i centrum.

 Professor emerita Lea Pulkkinen från Jyväskylä Universitet redogjorde för resultaten av sin studie om barns utveckling. Den visar att relationerna inom familjen är avgörande för barnens psykosociala utveckling, och att socio-ekonomiska faktorer, tvärtemot vad många tror, har mycket liten påverkan i sammanhanget.

 Anne-Claire de Liedekerke, president för MMM Europe, presenterade en stor europeisk mamma-undersökning som, i likhet med andra studier, visar att beslutsfattare och opinionsbildare är ur takt med vad europeiska mammor vill ifråga om familj och arbetsliv. En stor majoritet ser inte avlönat heltidsarbete under hela livet som idealet, utan vill under olika tider ha möjlighet att kombinera deltidsarbete med omsorgen om barn och familj.

 Dr Catherine Hakim, sociolog från London School of Economics, lyfte fram olika studier som motsäger gängse uppfattningar och visar att svensk jämställdhetspolitik inte lyckats med sina föresatser. En stor FN-studie visar exempelvis att Sverige har högst jobbsegregation av alla jämförbara OECD-länder, och lönegapet mellan kvinnor och män ligger på genomsnittet i EU. Dessa studier får dock inget eller föga utrymme i svensk debatt.

 Seminariet samlade bland annat psykologer, pedagoger, politiker och föräldrar, både från Sverige och andra länder.


Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro arbetar för att värdesätta och säkra föräldrarnas ansvar för sina barn och öka respekten för familjers val av barnomsorg, inklusive den egna familjens omsorg. Både jämställdhet och barnens trygghet stärks om föräldrarna får lov att fullt ut ansvara för vilken omsorg barnen behöver. Haro är en ideell demokratisk organisation som arbetar opinionsbildande både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Madeleine Wallin
Styrelseledamot (internationella relationer)
Madeleine Wallin
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam