2022-04-13 03:30Pressmeddelande

Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bör börja redan under spädbarnstiden - Stämmouttalande 2022

New born baby holding parents fingerFöräldrar och andra närstående vuxna i barnets liv spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa.

Lördagen den 9 april 2022 samlades Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation för sin årliga riksstämma där stämman antog följande stämmouttalande: 
 
Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga i vårt land. Forskning visar att en god relation med en förälder, eller annan närstående vuxen, tillsammans med förmågan att kunna uttrycka känslor, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa. Grunden för en god psykisk hälsa läggs tidigt och behöver sedan understödjas under hela uppväxten. Därför verkar Haro för att stärka föräldrar i deras unika roll och för att samhället skall erkänna och ta tillvara föräldrars kunskap och engagemang i sina barn. Haro vill öka familjers handlingsutrymme att själva välja omsorgsform utifrån barnens behov, inklusive omsorg i det egna hemmet på hel- eller deltid. Haro vill också att samhället underlättar för föräldrar att förändra sin livssituation utifrån det växande barnets skiftande behov.
 
Haro fortsätter under 2022 att lyfta fram de betydelsefulla första åren genom kurser, seminarier och utbildningsmaterial. Man fortsätter även deltagandet i initiativet "Kraftsamling för psykisk hälsa", där Haro lägger tonvikt på att det förebyggande arbetet bör börja redan under spädbarnstiden.
 
Haro vill också uppmuntra föräldrar att under valåret uppmana politiker att verka i en familjevänlig riktning och säger fortsatt blankt nej till förslag om obligatorisk förskola. Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Malena Förnes
Ordförande
Malena Förnes
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam