2023-04-17 04:00Pressmeddelande

Ta tillvara på föräldrars kompetens, tillgänglighet och engagemang - Stämmouttalande 2023

Lördagen den 1 april 2023 samlades Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation för sin årliga riksstämma där stämman antog följande stämmouttalande: 

Det må vara ganska tyst kring debatten om obligatorisk förskola för tillfället. Man har tillsvidare nöjt sig med att införa krav på uppsökande verksamhet. Kommunen ska, om barnet inte redan går på förskola, kontakta barnets vårdnadshavare och ge information om förskolans syfte och om barnets rätt till förskola. Om barnet inte börjar i förskolan ska ny kontakt tas inför varje höst och varje vår. 

Hemkommunen blir även skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola. (skolverket.se)

Nya skolministern Lotta Edholm är dock tydlig med att hon kommer att jobba för att förskolan ska bli obligatorisk från fem års ålder. Det är något som Haro fortfarande bestämt motsätter sig och det bekymrar oss att Edholm föreslår obligatorium utan att veta varför föräldrar väljer bort förskola, som hon själv medger i sin utredning “Fler Barn i Förskolan”. Skolverkets studie visar nämligen inte "om vårdnadshavarna är hemma med barnen för att de inte har ett arbete eller om de inte har ett arbete för att de vill vara hemma med barnen." 

Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation representerar hemmaföräldrar i alla dess former och har jobbat för deras intressen i över 40 år. Vår erfarenhet i sammanhanget visar tydligt att det är ett högst medvetet, aktivt val att ha barnen hemma. Att välja bort eller minimera tid på förskola och öka tiden tillsammans hemma sker inte utan motsättningar i dagens Sverige, men man gör det för att man anser det vara bäst och tryggast för barnen under den tidiga barndomen.

Det bekymrar oss därför att man ofta drar slutsatsen att det framförallt är brist på utbildning, avsaknad av arbete eller icke-svensk kultur som gör att man är hemma med barnen. Man grundar detta bl.a. på att hushållets totala inkomst ofta är lägre än genomsnittet, utan att ta hänsyn till att det ser ut så p.g.a att man aktivt valt att gå ner i arbetstid och därmed också lön, för att kunna ha barnen hemma längre. 

Trots att det många gånger krävs ekonomiska och ibland sociala uppoffringar att ha barnen hemma på hel- eller deltid fortsätter Haros medlemmar att göra just detta. Haro vill stötta föräldrar att ha tilltro till sin egen förmåga och värnar om rätten att välja tid för barnen. Vi vill se en samhällsförändring som innebär att föräldrars kompetens, tillgänglighet och engagemang tas tillvara och erkänns som en resurs. Vi kommer fortsätta kämpa för valfrihet och jämställdhet där varje individ ges möjlighet att forma sitt eget liv. Haro kommer fortsätta arbetet med att öka förståelsen om den trygga anknytningens betydelse för ett hållbart samhälle. Tid för barnen är en ovärderlig investering och vinst för framtiden.Om Haro - Hemmaföräldrars Riksorganisation

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för föräldrars och barns rätt i samhället. Haro värnar för jämställdhet mellan kvinnor och män samt föräldrars rätt till fritt val av barnomsorg på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill vara föräldrars röst och stöd. För barnens bästa.


Kontaktpersoner

Malena Förnes
Ordförande
Malena Förnes
Ingvild Segersam
Presskontakt
Ingvild Segersam